نمونه سوالات ایستایی و گشتاور لختی همراه با پاسخ-30020459

نمونه سوالات ایستایی و گشتاور لختی همراه با پاسخ|30020683|xha
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با نمونه سوالات ایستایی و گشتاور لختی همراه با پاسخ

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 35

ایستاییممان ایستایی یا گشتاور دوم یا گشتاور لختی :این پارامتر نشان دهنده ی مقاومت خمشی یک نقطه از جسم میباشد که به گشتاور دوم سطح معروف است

محاسبه برای سطح مستطیلی به روش ا نتگرال گیری:ممان اینرسی قطبی

تعیین ممان اینرسی یک سطح دایروی به روش انتگرال گیری :

قضیه محورهای موازی :ممان اینرسی یک سطح نسبت به هر محور معین AA برابر است با ممان اینرسی ان سطح نسبت به محور مرکز سطح به BB موازی با AA به اضافه حاصلضرب سطح A و مربع فاصلهمیان دو محورمطلوبست ممان اینرسی سطح مستطیلی حول محوری که از مرکز ان بگذرد(محور خنثی)نیروهای گسترده : گشتاورهای لختی1.9 با استفاده از انتگرال گیری مستقیم گشتاور لختی سطح نشان داده شده را نسبت به حورy تعین کنید.

شکل م 9. 1حل:b = k : y=b , x=a دریا y= : پس

حال

= b

یا

2.9 با استفاده از انتگرال گیری مستقیم گشتاور لختی سطح نشان داده شده را نسبت به محورy تعیین کنید